Enligt Myrbergs rapport (2006) så är de bedömningar av läs- och skrivutveckling som finns i dag otillräckligt kopplade till pedagogiska insatser. Om testning och bedömning genomförs utan att någon pedagogisk innebörd är testning, enligt honom, meningslös. Testning och systematiska bedömningar har inte bara en funktion för att beskriva elevens förmåga, utan också vara ett värde som lärarfortbildningsinstrument. Lärarens kompetens är en avgörande faktor för elevens framgång i skolan. Lärarens yrkesskicklighet består bl.a. i förmågan att bedöma var eleven befinner sig i sin utveckling. Undervisningsmetoder ska grunda sig på kunskaper om läs- och skrivutveckling. För att hjälpa eleven att komma igång med läsning är det nödvändigt att ta hänsyn till andra förhållanden i deras tillvaro.

 

Den skicklige läraren bör ha goda kunskaper om elevers läs- och skrivutveckling, ha ett systematiskt och strukturerat arbetssätt och ta utgångspunkt i elevens förmåga och individuella strategier. Olika delar av språkutvecklingen kräver olika typer av färdighetsträning (Lundberg & Herrlin, 2005).

 

Myrberg (2003) sammanställde aktuell forskning som förordade en förebyggande pedagogik baserad på följande punkter;

 

 

 

 

  • vikten av struktur och systematik,
  • pedagoger med bred praktisk metodkompetens och teoretisk förståelse,
  • betydelsen av meningsfullhet,
  • god självbild,
  • motivation och sammanhang för eleven,
  • pedagogik som knyter samman tala-, läsa- och skriva,
  • goda läs- och skrivmiljöer och
  • krav på övergripande styrning.
Annonser